1 Rydon – Algemene Voorwaarden

Inhoud

ARTIKEL 1 – Definities 2

ARTIKEL 2 – De identiteit van de Rydon 3

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid 3

ARTIKEL 4 – Het aanbod 3

ARTIKEL 5 – De overeenkomst 4

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht 5

ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping 5

ARTIKEL 8 – Uitsluiting van het herroepingsrecht 5

ARTIKEL 9 – De prijs 5

ARTIKEL 10 – Conformiteit en garantie 6

ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering 6

ARTIKEL 12 – Duurovereenkomst 7

ARTIKEL 13 – Betaling 7

ARTIKEL 14 – Klachtenprocedure 8

ARTIKEL 15 – Geschillen 8

ARTIKEL 16 – Branchegarantie 9

ARTIKEL 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 9

ARTIKEL 18- Wijziging van de Algemene Voorwaarden van Rydon 9

 

ARTIKEL 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende voorwaarden de volgende

Betekenissen:

Rydon: de natuurlijke rechtspersoon die verbonden is aan Rydon en producten en/of diensten op afstand levert aan consumenten;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Rydon;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in het kader van het door Rydon georganiseerde systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten;

Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Rydon tegelijkertijd op dezelfde plaats zijn samengekomen.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor consumenten om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurovereenkomst: een overeenkomst op afstand betreffende een reeks van producten en/of diensten, waarvoor het aanbod en/of de afnameverplichting over een langere periode is gespreid;

Langdurige gegevensdrager: elk middel dat de consument of de Rydon in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier om toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk te maken. 3

 

ARTIKEL 2 – De identiteit van de Rydon

Rydon BV;

Herengracht 11m

Den Haag

Nederland

Info@rydon.eu

KvK nummer: 55297404

BTW-identificatienummer: 851644946B01

 

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Rydon en op elke door Rydon en de Consument gesloten overeenkomst op afstand.

2. Alvorens een overeenkomst op afstand aan te gaan, stelt Rydon de tekst van deze Algemene Voorwaarden ter beschikking van de Consument. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, deelt Rydon voor het sluiten van de overeenkomst op afstand aan dat de Algemene Voorwaarden op verzoek van de Consument aan de Consument zullen worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, ook langs elektronische weg aan de consument worden verstrekt op zodanige wijze dat deze door de consument op een andere manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en of deze op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden geleverd;

4. Indien naast deze Algemene Voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing. In geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden kan de Consument steeds een beroep doen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

ARTIKEL 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod van beperkte duur is of indien bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen de producten en/of diensten adequaat te beoordelen. Indien de Rydon gebruik maakt van afbeeldingen, zijn dit waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de geleverde producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of vergissingen in het aanbod binden Rydon niet. 4

 

3. Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Het gaat hierbij met name om:

− de prijs, inclusief belastingen;

− eventuele leveringskosten, indien van toepassing;

− de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

− of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

− de vorm van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;

− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel , in voorkomend geval, de termijn voor het nakomen van de prijs;

− het tarief van communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de technologie voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

− alle andere talen dan het Nederlands waarin de overeenkomst kan worden gesloten;

 

ARTIKEL 5 – De overeenkomst

1. Behoudens het bepaalde in lid 4 wordt de overeenkomst van kracht op het moment dat de consument het aanbod heeft aanvaard en aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan.

2. Indien de consument het aanbod op elektronische wijze heeft aanvaard, bevestigt de Rydon onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod via elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Rydon kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen van het vermogen van de Consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Rydon op basis van de resultaten van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet te sluiten, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag met opgave van redenen te weigeren dan wel aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van minimaal 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag waarop het product door of namens de consument is ontvangen.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Rydon retourneren conform de redelijke en duidelijke instructies van Rydon.

ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen alleen de retourkosten voor rekening van de consument.

2. Indien de consument een betaling heeft verricht, zal Rydon dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, retourneren.

ARTIKEL 8 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over het herroepingsrecht beschikt, kan Rydon dit recht slechts uitsluiten indien Rydon dit duidelijk in het aanbod of althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft aangegeven.

ARTIKEL 9 – De prijs

1. De prijzen van de geleverde producten en/of diensten worden gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de Rydon producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Rydon geen invloed op heeft, tegen variabele prijzen aanbieden. In het aanbod wordt aangegeven dat schommelingen onderhevig zijn aan schommelingen en dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als gevolg van nieuwe wetgeving.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn slechts toegestaan indien de Rydon dit bedongen heeft en

A. zij het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen, of

B. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. Alle bij de levering van producten of diensten vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 10 – Conformiteit en garantie

  1. Rydon garandeert dat de producten en/of diensten gedurende een periode van 6 maanden na ontvangst van het product door de consument aan de overeenkomst voldoen.
  2. Zorg er altijd voor dat je goede werklampen hebt bij het rijden in het verkeer
  3. Zorg er altijd voor dat je een back-up verlichtingssysteem hebt

 

ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering

1. Rydon zal de best mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het boeken en bij het uitvoeren van productbestellingen en bij de beoordeling van verzoeken tot het verlenen van diensten.

2. De plaats van levering is op het door de consument aan het bedrijf opgegeven adres.

3.Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden zal het Bedrijf geaccepteerde bestellingen met gepaste spoed maar in ieder geval binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging onderloopt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan binnen een maand na bestelling of tijdens de bestelling op de hoogte gesteld. In dergelijke gevallen is de consument gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4. In geval van verwerping op grond van het vorige lid zal Rydon de door de consument geding verrichte betaling zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, retourneren.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Rydon zich inspannen om een gelijkwaardig vervangend product aan te bieden. Voorafgaand aan de levering dient op duidelijke en begrijpelijke wijze te worden gemeld dat een vervangend product zal worden geleverd. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten 7

 

met vervangende producten.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijft het risico van verlies en/of beschadiging van producten bij Rydon tot het moment dat deze aan de consument worden geleverd.

ARTIKEL 12 – Termijncontracten: duur, opzegging en verlenging

Niet van toepassing

ARTIKEL 13 – Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen, dienen de door de consument te betalen bedragen te worden voldaan op het moment van plaatsing van de bestelling

2. In geval van niet-betaling aan de kant van de consument, en behoudens wettelijke beperkingen, is de Rydon gerechtigd alle vooraf bepaalde redelijke kosten aan de consument in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – Klachtenprocedure

1. Rydon beschikt over een voldoende geïnformeerde klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij Rydon ingediend.

3. De bij Rydon ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere termijn voor behandeling vraagt, zal Rydon binnen 14 dagen reageren met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dat Rydon heeft verstrekt, kan ook worden ingediend via een klachtenformulier op de website van Rydon.

5. Indien de klacht niet in gezamenlijk overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor het geschillenbeslechtingsreglement.

ARTIKEL 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Rydon en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de Consument en Rydon over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Rydon te leveren of geleverde producten of diensten kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl) met inachtneming van het hierna bepaalde.

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen [Geschillencommissie] indien de Consument zijn/haar klacht binnen een redelijke termijn bij Rydon heeft ingediend.

4. Binnen drie maanden na het ontstaan van het geschil dient het geschil schriftelijk te zijn ingediend bij de Geschillencommissie Webshop.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is het lid aan deze keuze gebonden. Wanneer Rydon het geschil bij de Geschillencommissie wil indienen, dient een consument zich binnen vijf weken na een schriftelijk verzoek van het lid schriftelijk uit te spreken of hij het geschil wenst of wil laten behandelen door de bevoegde rechter. Hoort het lid niet binnen de termijn van vijf weken de keuze van de consument, dan is Rydon gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt onder de voorwaarden zoals vastgelegd in het reglement van de Geschillencommissie. Een besluit van de Geschillencommissie is een bindend advies. 9

 

7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of zal de behandeling staken indien aan de Rydon surseance van betaling wordt verleend, in staat van faillissement gaat of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk wordt beëindigd.

8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere geschillencommissie erkend door of aangesloten bij de Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) [Foundation for Consumer Complaints Committees] of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) [Financial Services Complaints Board] bevoegd is, is deze andere Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd.

ARTIKEL 16 – Branchegarantie

1. Het bedrag per binding mag nooit hoger zijn dan de door de consument gederfde koopwaarde.

This post is also available in: Engels